Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej

REGULAMIN  VIII  EDYCJI GRAND PRIX MŁODZIEŻOWEJ LIGI BIEGOWEJ
O PUCHAR DYREKTORA MOSIR JASTRZĘBIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja masowych biegów  wśród dzieci i młodzieży

2. Wykształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego

II. ORGANIZATOR I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

2. Współorganizator - KB MOSiR Jastrzębie oraz ZS nr5 im. Jana Pawła II

3.  Zapisy i zgłoszenia do zawodów – odrębny regulamin

4.  Zawody przeprowadzone zostaną na w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestniczyć w  zawodach mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych, którzy zostaną zgłoszeni drogą elektroniczną

2. Zgłoszenia:

a) Grupy zorganizowane –wyłącznie w terminie wyznaczonym przez organizatora,

b) Indywidualne

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów, jak również przed każdym z biegów dostarczenie pisemnej zgody rodziców na udział w biegu (uczeń, który przed zawodami nie przedłoży takiej zgody nie zostanie dopuszczony do biegu !) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Ponadto w dniu zawodów każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymacje szkolną lub w przypadku jej braku, zaświadczenie  ze szkoły potwierdzające, że jest jej uczniem.

IV. KATEGORIE WIEKOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE
KATEGORIA "I" Uczniowie szkół podstawowych urodzenie w latach 2009 i młodsi
KATEGORIA "II" Uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2007–2008
KATEGORIA "III" Uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2005 – 2006
KATEGORIA "IV" Uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2002-2004
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
KATEGORIA "V" Uczniowie szkół ponadpodstawowych urodzeni w latach 1998-2001

V. DYSTANSE BIEGÓW

Informacje dotyczące długości poszczególnych biegów będą podawane w oddzielnych zaproszeniach dotyczących poszczególnych biegów.

VI. TERMINY BIEGÓW

Na całe Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej składają się cztery biegi, które przeprowadzone zostaną w terminach podanym przez organizatorów :

1 bieg – Hej Szkoło  - 18 października 2017r – Stadion Miejski

2 bieg –  XIII Bieg Niepodległości – 14 listopad 2017

3 bieg  -  XIII Bieg Papieski –  kwiecień 2018

4 bieg  -  VIII FINAŁ Grand Prix – kwiecień 2018 – Stadion Miejski

VII. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ

1. Warunkiem sklasyfikowania w poszczególnych zawodach jest ukończenie biegu. Wszyscy uczestnicy zawodów biegają z karteczkami startowymi

2. Obowiązywać będzie następująca punktacja – uzależniona od zajętego miejsca 
w każdym z czterech biegów :

Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów
1 20 6 15 11 10 16 5
2 19 7 14 12 9 17 4
3 18 8 13 13 8 18 3
4 17 9 12 14 7 19 2
5 16 10 11 15 6 20 1

3. Suma punktów wyznaczy miejsce w łącznej klasyfikacji indywidualnej.

  • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

          - Ilość startów w VII edycji grand prix

          - liczba wyżej punktowanych miejsc

          - miejsce w biegu finałowym

4. Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie dla każdej kategorii oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców.

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

1. Klasyfikacja zespołowa prowadzona będzie w dwóch kategoriach :

a) Kat. I – Szkoły Podstawowe

b)  Kat. II – Szkoły Ponadpodstawowe

W związku z reformą szkolnictwa od 01.09.2017 roku, uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w klasyfikacji drużynowej danej placówki do której uczęszczają wg. klasyfikacji wiekowej

2. O końcowej klasyfikacji drużynowej zadecyduje suma punktów zgromadzonych przez wszystkich sklasyfikowanych uczniów dziewcząt i chłopców(razem) po wszystkich czterech biegach

  • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

          - liczba startów w VII edycji grand prix w kolejności : 4biegi, 3 biegi, 2 biegi, 1 bieg

          - liczba wyżej punktowanych miejsc

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Indywidualnie :

a) Dziewczęta i chłopcy, którzy w swojej kategorii wiekowej uplasują się na 1 miejscu otrzymują Puchar Dyrektora MOSiR-u oraz dyplom i upominki

b) Uczestnicy, którzy po zakończeniu całego cyklu biegów uplasują się na miejscach od 2 do 6 w kategorii otrzymują: statuetki, dyplomy i upominki

2. Zespołowo :

a) Szkoły, które w końcowej klasyfikacji drużynowej uplasują się na miejscach od 1 do 3 otrzymują Puchary oraz dyplomy Dyrektora MOSiR –u

b) Za miejsca od 1 do 6 w klasyfikacji drużynowej, szkoły wyróżnione zostaną statuetkami oraz dyplomami.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w zawodach jest otwarty dla wszystkich zgodnie z kategoriami wiekowymi

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

3. Obowiązuje strój i obuwie sportowe,

4. Wszelkie zachowania nie zgodne z zasadami fair – play będą karane dyskwalifikacją indywidualną  lub drużynową,

5. Warunkiem sklasyfikowania jest oddanie na mecie kartki startowej,

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za starty materialne,

7. Opiekę nad uczniami i ich rzeczami wartościowymi sprawują opiekunowie,

8. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczane do 7 dni po pierwszych trzech biegach 
na stronach internetowych : www.mosir.jastrzebie.pl , www.zsnr5.edu.pl  oraz  www.klubiegacza-jastrzebie.pl.Natomiast wręczenie nagród i wyłonienie zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach indywidualnych i drużynowych nastąpi podczas zakończenia całego Grand Prix tj. po czwartym biegu,

9. Wszystkie załączniki potrzebne do zapisów i weryfikacji znajdować się będą 
na stronach organizatorów,

10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy